Facebook LinkedIn език English

Консултиране

Изследване и анализ на организационната култура

Организационната култура е феномен, определящ „реалните – писани и неписани, правила на играта" в една организация. Тя показва какво наистина мислят и вършат хората извън формално поставените правила и доколко атмосферата и отношенията във фирмата ги предразполагат или им пречат да работят качествено и с достатъчно желание. Влиянието й върху «жизнеността» на компанията и крайните резултати, които се постигат е невидимо, но много силно. Изследването на фирмената култура е ключова дейност за нейното управление. Това произтича от факта, че адекватността на последващите управленски мерки се определя от качеството на направените анализи на състоянието на фирмената култура. Или казано с други думи културата на организацията е фактор, който допринася целите на фирмата да се постигат или не, както и дали реализацията им става по лесния или по трудния начин.

Изследването на организационната култура, което предлагаме, се извършва със съвременни и прецизни психометрични инструменти и включва:

1. Описване на фирмените цели – отправна точка за последващия анализ.

2. Формулиране на „идеалната" организационна култура, която е необходима, за да се постигнат оптимално целите.

3. Изследване на организационната култура чрез използване на въпросници и тестове. Изследваме ценности, вярвания и практики в организацията относно:

 • Начин на взимане на решения
 • Стремеж към постижения
 • Развитие на хората в организацията
 • Ефективност на изпълнението
 • Фокус към клиента
 • Сътрудничество между хората и работа в екип
 • Начин на възлагане и оценка на задачите
 • Ниво на напрежение в организацията
 • Придобиване на нови знания
 • Склонност към поемане на риск
 • Ангажираност на хората с целите на фирмата
 • Степен на ориентация към задачите и степен на ориентация към хората
 • Ниво на стрес
 • Комуникация в организацията и осъществяване на взаимоотношенията
 • Формиране на възнагражденията
 • Лидерство
 • Постоянство в управлението и др.

Инструментариума, който прилагаме за изследването се състои от тестове и въпросници, изследващи правилата и нормите на поведение в компанията, ценностите и убежденията на служителите и на компанията като цяло.

 • Тест за изследване на делови ценностни качества
 • Многофакторен личностен въпросник
 • Тест за интегритет/лоялност
 • Тест за стил на управление
 • Психодиагностично интервю

4. Анализ на степента на съответствие между желаното ниво на култура на организацията и реалното.

5. Планиране на действия, които ще помогнат културата в организацията ви да се промени.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Определяне на типа организационна култура – силни и слаби страни.
 • Определяне на водещите ценности на организацията и съответствието им с изискванията на средата – в каква степен стимулират или блокират вътрешните комуникации и интегрираност, производителността и мотивацията на мениджърския състав и служителите.
 • Разгъната психологическа характеристика на експертния и мениджърски състав, включваща:
  ? - Делови качества
  ? - Морално –етични характеристики
  ? - Интегритет – лоялност и привързаност към фирмата
  ? - Личностни качества и потенциали за развитие
  ? - Способност за управление на конфликти
 • Ангажиране на хората с целите и идеите на фирмата
 • Повишаване на мотивацията на служителите и промяна на отношението им към работата – от задължение към постижение
 • Улесняване на процесите на възлагане и изпълнение на задачите в организацията
 • Подобряване на комуникацията вътре във и между отделните звена
 • По-ефективно управление на хората
 • Насърчаване на сътрудничеството между хората

Свържете се с нас

Ако искате да Ви направим предложение, което ще отговори на Вашите конкретни нужди, моля попълнете формата за запитване като опишете целта, която си поставяте.

Ще Ви отговорим във възможно най-кратък срок.