Facebook LinkedIn език English

Обучителни програми

Обучение за обучители

„Подготовка и провеждане на обучение“ или “Обучение за обучители"

Продължителност: 16 учебни часа, разпределени в два дни.

1. Въведение в идеята за учене и обучение. Преходът от незнания в знание.

2. Проектиране и дизайн на обучението.

 • Идентифициране и анализ на нуждите от обучение
 • Установяване на наличен ресурс за обучение
 • Обучителната програма

- Определяне на цели – знания, умения, компетентности

- Определяне на задачи

- Определяне на дейности

- Определяне и измерване на резултати

 • Време.
 • Пространство.
 • Организация.

3. Провеждане на обучението

 • Подготовка: занимателни елементи и игри, налични ресурси, помощни материали, възможности на залата, мултимедийните възможности и технологии, визуални графики и карти, формуляр за обратна връзка
 • Откриване
 • Запознаване
 • Договаряне
 • Снемане на очакванията
 • Представяне на програмата (идеята, целите, задачите, очаквани постижения и т.н.)
 • Следване на програмата
 • Рефлексия и закриване
 • Дейности след края на обучителната сесия

4. Трудните моменти:

 • Нововъзникнали нужди на конкретната аудитория
 • Резистентният обучаем
 • Привличане и задържане на вниманието
 • Ефективно използване на гласа
 • Нежелани прояви
 • Параметри на интензивното внимание
 • Разчупване на леда. Раздвижване. Игри и занимания.
 • Провалите.

5. Техниките за обучаване и тяхната приложимост. Силни и слаби страни:

 • Презентации
 • Лекции
 • Индивидуални задачи
 • Ролеви игри
 • Групова работа
 • Малки проекти

6. Анализ на обучението

 • Обработка на обратната връзка
 • Анализ на обратната връзка
 • Идентифициране на постигнатите и непостигнатите резултати
 • Идентифициране на нуждите от последващо обучение
 • Изготвяне на доклад
 • Анализ на работата на обучителите и изготвяне на вътрешен доклад.

Водещ треньор: Веселин Дафов

 • Доц д-р, СУ “Св. Климент Охридски", научен секретар на катедра „Философия".
 • Автор на: редица публикации в реферирани научни издания, изследвания и интерактивни обучителни програми за развитие на човешките ресурси.
 • 18 години практика като треньор-обучител по теми като: комуникативни умения, критическо и творческо мислене, решаване на проблеми и взимане на решения, дизайн и управление на проекти, обучение за обучители и др.;
 • Консултант по анализ на специфични производствени и бизнес проблеми.

Свържете се с нас

Ако искате да Ви направим предложение, което ще отговори на Вашите конкретни нужди, моля попълнете формата за запитване като опишете целта, която си поставяте.

Ще Ви отговорим във възможно най-кратък срок.